Vaiko psichika

Oro dulkiø sàlygomis bûtina naudoti árenginius su ATEX sertifikatu ir struktûromis, suprojektuotomis ir parengtomis kartu su ATEX patarimais, kurie yra svarbûs ES regionuose.

Versloje, apdulkinant daþø milteliais, turëjau organinës kilmës anglies ar dulkiø (pvz., Medþio, visø pirma, turime uþtikrinti tinkamà dulkiø ðalinimà. Efektyvus dulkiø iðtraukimas ATEX (atex dulkiø iðtraukimas sëkmingai paðalina daugumà pavojø, taèiau, kad bûtø veiksmingai átrauktas, bûtina sudaryti tinkamai parengtus ir galbût efektyvius technologinius, techninius ir procedûrinius sprendimus. Taigi, kokie sprendimai?

ATEX dulkiø ðalinimas ágyvendinantAtliekant ATEX dulkiø iðtraukimà (kaip ir Europos direktyvose, jis atsibunda:- vietiniø iðmetamøjø terðalø, kurie turëtø bûti árengti ðalia ðaltiniø, skleidþianèiø sprogià aplinkà, naudojimas yra tvirtinimo rankenëlës, pramoniniai gaubtai arba specialûs suckers, \ t- reguliariai dulkinant dulkiø klasterius atsirandanèius pavirðius (árodymø apie stakles, pramoniniai vakuumai turëtø bûti perkeliami á paskutiná punktà, \ t- geras darbiniø árankiø ir paèios dulkiø iðtraukimo sistemos áþeminimas, nes jis taip pat gali atlikti elektrostatinius krûvius - áþeminimas neleidþia tokiam ávykiui,- tinkamas dulkiø surinkimo kanalø konstravimas ir jø apsauga nuo erozijos, \ t- ventiliatoriø, filtrø ir dulkiø surinkimo priedø, suprojektuotø pagal ATEX informacijà, naudojimas ir geri sertifikatai.Siekiant uþtikrinti kuo didesnæ apsaugà nuo sprogimo, ATEX dulkiø ðalinimo árenginiai yra vertinami modernizuojant planus (ugná ir (arba ugná paèiame árenginyje.