Sandelininko pareigos

Netoliese yra tik ekonominiai ir technologiðkai paþangûs prietaisai, áskaitant atex dulkiø siurblius, arba centriniai pramoniniai dulkiø siurbliai, pagaminti kartu su atex direktyva. Saugumo uþtikrinimas darbo tvarka, daiktø apsauga ir paslaugø ergonomika èia yra ankstyvoje vietoje. Geriausias siurbimo ir filtravimo naðumas pasiektas naudojant puikias sudedamøjø daliø klases, techniðkai tobulinant konstrukcijà ir nuolat didinant filtravimo, vakuuminio ir filtro valymo metodus.

RecardioRecardio - Geriausias bûdas kovoti su hipertenzija!

Savo didþiuliame asortimente rasite ne tik smulkius pramoninius dulkiø siurblius, bet ir specializuotas labai geras lustø ir skystøjø maðinø bei S tipo agregatus, kurie yra pramoniniø dulkiø siurbliø ir vakuuminiø konvejeriø maðinø derinys.

Dulkiø iðtraukimo, dulkiø siurbimo, vakuuminio valymo ir vakuuminio transportavimo naudojant 3–300 kW intensyvumo siurblius su tam tikros formos filtravimo organizmu ir visais dulkiø paskleidþianèiais darbuotojais.

Stacionarûs siurbimo átaisai ásiurbia visas priemaiðas per ámontuotus siurbimo árenginius ir surenka juos á ilgas talpyklas arba transportavimo átaisus. Iðimtiniais atvejais iðimtys yra susijusios su individualiais poreikiais.

Esame pirmtakas kuriant novatoriðkus mobilius siurbimo agregatus. Ðie agregatai dedami ant priekabø ar sunkveþimiø ir yra optimalus árenginys, skirtas ámonëms, siûlanèioms pramoniniø árenginiø valymo paslaugas. Ðie prietaisai yra imami, kai ið daugelio erdviø èiulpiami didesni sauso gaminio kiekiai. Jie buvo pagaminti pagal ADR su sprogimui atspariu vykdymu pagal ATEX.

Mes þaidþiame su projektavimo, kûrimo, surinkimo árankiais ir dulkiø atskyrimo struktûromis. Mes gaminame árenginius dulkiø ðalinimo maðinoms, prietaisø rinkiniams ir taðkams visose pramonës ðakose. Mes galvojame ir raðome, ir árenginiai sprogstamoms dulkëms.