It sistema kaip nuolatinis turtas

Daugelis mûsø kompanijø specializuojasi pardavimø ir eksploatavimo IT sistemose maitinimo ir vieðbuèiø bei restoranø taðkø valdymui. Yra sprendimø maþam butui, taip pat didesniam restoranø tinklui, atsiþvelgiant á verslo bûdà & nbsp; Sprendimai tarpusavyje skirsis priklausomai nuo to, ar turime dirbti su & nbsp; kavinë, picerija, vieðbuèio restoranas ir galbût greitas aptarnavimas namuose. Vis labiau populiarëja gastronomijos organizmai. Vis maþiau ir maþiau galime eiti á maitinimo punktà, kuriame nëra jokios pardavimo palaikymo programinës árangos.

Viena ið moderniausiø „nbsp“ programø maitinimo punkto valdymui yra POS sistema. Sparèiuose Lenkijos miestuose yra ágaliotø atstovø tinklas. Ir jie siûlo aptarnavimo taðkà ir paramà tiek vietiniams vienetams, tiek tiems, kurie pagal individualià struktûrà ar franðizæ turi daug gastronominiø problemø visame mûsø.

Èia pateikiamas maitinimo ástaigos IT infrastruktûros modelio pavyzdys:

Ji yra struktûrizuota taip, kad komponentø moduliai leistø vartotojui maksimalià naudà. Jø integracija ir gamyba panaðiose duomenø bazëse didina efektyvumà, gerina klientø aptarnavimo kokybæ, lengviau atsiskaito ir skaièiuoja vienetus, nepriklausomai nuo to, ar tai yra vienas restoranas ar pati restoranø grandinë.

Ðiuo metu mes sàmoningai nesuteikiame ámonei, apie kuriuos planus remiame konkreèiam klientui. Tarkime, kad sprendimà palaiko integruota sistema, kuri leis aptarnauti tiek padëties, tiek baro pozicijas, kai ir kaip sandëlio valdymas. Priklausomai nuo ágyvendinimo, idëja gali dirbti su jutikliniu ekranu, magnetiniu korteliø skaitytuvu, padavëjo èekiu, svarstyklëmis, kuponu ir vekseliais spausdintuvu, mokesèiø spausdintuvu, stalèiu, gërimø dozatoriumi ir pan. Viskas veikia pagal MS Windows operacinæ sistemà, vietinëje statyboje arba tam tikru sakiniu, naudojant standartinæ kompiuterinæ árangà.